Podmínky provedení opravy

Apfel IO s.r.o.

: 28659180

se sídlem Vydmuchov 707/20, Fryštát, 733 01 Karviná

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C vložka 37509 (dále jen „poskytovatel“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Poskytovatel nabízí službu opravy elektronických spotřebičů a zařízení svým zákazníkům (dále jen „služba“), kteří o tuto službu způsobem níže uvedeným projeví u poskytovatele zájem, přičemž tyto podmínky se uplatní na veškeré transakce týkající se této služby.

  2. Zákazníci jsou povinni se seznámit s Obchodními podmínkami posyktovatele ze dne 31.8.2017, které se přiměřeně užijí na situace neupravené těmito podmínkami provedení opravy.

  3. Tyto podmínky provedení opravy upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s prováděnou opravou. V případě vzniku neupravené otázky těmito podmínkami se použije přiměřeně občanský zákoník. Ustanovení odchylná od těchto podmínek je možné sjednat samostatně v konkrétní smlouvě či objednávce. Odchylná ujednání v konkrétní smlouvě či objednávce mají přednost před ustanoveními těchto podmínek.

 2. Předmět služby
  1. Poskytovatel na základě objednávky objednatele učiněné osobně v sídle poskytovatele nebo jiným způsobem (zejména telefonicky, emaile apod.) zaručuje objednateli, že provede za předem sjednanou cenu opravu daného zboží. Cena za opravu či diagnostiku je hrazena přímo poskytovateli.

 3. Základní podmínky
  1. Má-li objednatel zájem o využití nabízené služby, pak je povinen poskytovateli předat dané zboží ve stavu způsobilém k opravě a poskytnout mu k dané závadě dostatek informací a pokynů pro opravu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případný vliv prováděné opravy na případnou záruku daného zboží a na její možný zánik.

  2. Objednatel může zboží předat osobně v sídle poskytovatele, případně jej může zaslat na uvedenou adresu sídla poskytovatele poštou. Objednatel může o provedení opravy požádat prostřednictvím elektronického formuláře prostřednictvím webových stránek poskytovatele, případně také osobně v provozovně nebo místě sídla provozovatele, pokud se tam nacházejí prostory vhodné k poskytování požadované služby.
  3. Objednatel je povinen přiložit podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje objednatele (zejména zpáteční adresu a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace závady zboží. Objednatel je povinen předat zboží v čistém stavu tak, aby splňovalo hygienické normy a zákony vztahující se k ochraně zdraví s jiné bezpečnostní podmínky potřebné pro předání zboží k opravě. V případě opravy zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku převzetí do opravy nádrž prázdná. Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k  opravě, neručí poskytovatel, že bodou data zachována a doporučuje objednateli jejich zálohu. Objednateli se doporučuje zařízení předat v továrním nastavení a základní konfiguraci. V případě, že je zařízení chráněno heslem, je objednatel povinen tato hesla či jiné údaje potřebná pro volný přístup do zařízení přilozit s informací o závadě. Bez plného přístupu, tedy bez poskytnutí příslušných hesel k zařízení, nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, která jej zabezpečuje proti zcizení, je objednatel povinen tuto službu deaktivovat.

 4. Cena služby a platební podmínky
  1. Objednatel bude s cenou opravy seznámen vždy před započetím samotné opravy, a to buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

  2. Odmítne-li objednatel cenovou nabídku opravy, pak je poskytovatel povinen do 30 dnů od vyjádření nesouhlasu zboží předat (vrátit) objednateli, který je povinen si toto zboží do 30 dnů vyzvednout od vyrozumění poskytovatele o vyzvednutí. Neodsouhlasí-li objednatel cenovou nabídku do 3 dnů od oznámení, pak poskytovatel vrátí objednateli zboží, aniž by došlo k provedeníí opravy.

  3. V případě změny cenové nabídky za opravu, bude o tomto objednatel poskytovatelem informován bez zbytečného odkladu, přičemž nová cenová nabídka musí být objednatelem taktéž předem odsouhlasena. Předchozí odstavec se v takovém případě použije přiměřeně.

  4. Pokud se cenová nabídka navýší o méně než 10 % z původní ceny, pak objednatel není oprávněn od smlouvy odstoupit.

  5. Odmítne-li objednatel cenovou nabídku nebo ji do 3 dnů od oznámení neodsouhlasí, pak bere na vědomí, že mu mohou být účtovány poplatky za diagnostiku a dopravné a balné, tedy nezbytně nutné náklady na zjištění závady.

 5. Lhůta pro provedení opravy
  1. Poskytovatel se zavazuje opravu provést nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí věci k opravě, případně od odsouhlasení cenové nabídky dle čl. 4.1. až 4.5., s tím, že se vychází ode dne, který nastane později. O konkrétním termínu bude objednatel informován vždy buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.

  2. V případě nedodržení termínu opravy dle čl. 5.1. je poskytovatel povinen objednatele neprodleně informovat s tím, že délka opravy může být prodloužena o dalších 30 kalendářních dnů.

 6. Provedení opravy

  1. Poskytovatel vydá objednateli potvrzení o datu přijetí do opravy (s popisem závady) a následně potvrzení o vyřízení opravy. Objednatel je povinen si při převzetí zkontrolovat stav zboží a jeho kompletnost a neporušenost. Veškeré nesrovnalosti je třeba objednateli nahlásit při osobním převzetí na místě, případně obratem po převzetí doručeného opraveného zboží. Na později uplatněné nesrovnalosti již nebude ze strany poskytovatele brán zřetel.

  2. O vyřízení opravy poskytovatel upozorní objednatele buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení opravy automaticky zpět zasláno na adresu objednatele.

  3. Objednatel je povinen osobně zboží převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o vyřízení opravy informován, pokud nesdělí, že chce zboží zaslat na specifikovanou doručovací adresu. V takovém případě je povinen předem uhradit poštovné a balné, jehož výše mu bude poskytovatelem sdělena při převzetí zboží.

  4. V případě, že zboží není převzato objednatelem nejpozději posledním dnem lhůty, bude poskytovatelem účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20 Kč vč. DPH za každý den prodlení.

  5. Za účelem předcházení škod při výdeji zboží po vyřízení opravy je objednatel povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do opravy a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas). 

  6. V případě, že je zboží neopravitelné, musí o tom poskytovatel objednatele v přiměřené lhůtě informovat. V takovém případě má poskytovatel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s diagnostikou věci potřebné pro zjištění, že je věc neopravitelná.

 7. Skryté vady

  1. Objednatel bere na vědomí, že v případě, že bude-li věc, která bude předmětem opravy (elektronické zařízení) mechanicky poškozená například pádem, rozebráním před opravou, potopením nebo poškozením jinou tekutinou, případně jinou závadou, může se závada – skrytá vada objevit až po otevření a rozebrání předmětu opravy (elektronického zařízení) poskytovatelem. Uvedená závada – skrytá vada může předmět opravy (elektronické zařízení) nenávratně poškodit (znefunkčnit), případně se mohou objevit další závady, které by způsobily zvýšení ceny za provedení opravy.

  2. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za projevení takové závady – skryté vady a jiné vady zjištěné vady či poškození nalezené po otevření a rozebrání předmětu opravy (elektronického zařízení) a neponese žádné náklady a odpovědnost s tímto spojené.

 8. Odpovědnost za vady
  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku).
 9. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto podmínky provedení opravy jsou platné od 13.9.2017

V Karviné dne 1.9.2017